Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarif/old.ceccarilfov.ro/logare.php on line 8
 
 
  

 In atentia membrilor GEJ

 

 
 
  
Va informam ca pana la data de 31.01.2020 trebuie sa completati fisa de optiuni si sa o transmiteti catre CECCAR Filiala Ilfov la adresa de e-mail: 
ceccarilfov@ceccarilfov.ro

Fisa de Optiuni :  
https://www.ceccarilfov.ro/userfiles/fisa%20de%20optiuni(7).jpeg

 

 

Precizări privind auditarea

rapoartelor de expertiză contabilă judiciară

 

În vederea unei aplicări corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează  activitatea de audit de calitate ȋn domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim:

·          Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare se află în OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare şi extrajudiciare este dreptul exclusiv al experţilor contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice şi juridice, stipulează că efectuează expertize financiar contabile, inclusiv expertize financiar – contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările CECCAR.

·         Potrivit:

-          normei profesionale 3532 „Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă (Standardul profesional 35- Expertizele contabile”:  „Raportul de expertiză contabilă se parafează şi se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/experţii contabili numit(ţi)/desemnat(ţi) la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi de expertul contabil / experţii contabili consilier(i) al (ai) părţilor/ recomandat(ţi) de părţi. „)

-          normei profesionale 3531.1: „ Capitolul I Introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă... : a) Paragraful de identificare a expertului contabil/experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenu mele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/recomandaţi de părţi, dacă este cazul...;”

·         Conform art.1 alin.(4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată ȋn Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: „„Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică ..., şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

·         Urmare art.18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: „Experţii contabili, în efectuarea lucrãrilor de expertizã contabilã judiciarã, au obligaţia sã respecte şi sã aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile” şi sã prezinte rapoartele de expertizã, care cuprind şi opiniile separate ale experţilor-parte, dupã caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

Astfel, ȋn ȋndeplinirea atribuţiilor ce revin auditorului de calitate cu ocazia auditării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară este necesară respectarea ȋntocmai a reglementărilor amintite, ȋn sensul că auditorul de calitate va audita şi va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate şi parafate de membrii Corpului ȋn calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise ȋn capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte menţiuni, decăt cele referitoare la identificarea sa ȋn calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează şi semnează lucrările ȋntocmite, doar cu parafa emisă de Corp.

Acele situaţii, ȋn care expertul contabil numit de instanţă sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ştampilă decât cea de expert contabil şi face menţiuni ȋn capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

În completarea precizărilor privind modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară prezentate de experţii contabili ȋnainte de depunerea acestora la organele benefiziare vă transmitem ȋn mod expres menţiunea că, pentru ȋncadrarea ȋn condiţiile de acordare a vizei de calitate, precizările se referă atât la expertul contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât si la expertul contabil consilier ȋncuviinţat al părţilor/recomandat de părţi.

 

Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea  respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au ȋn raportul de expertiză contabila judiciară, respectiv cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât si cea de expert contabil consilier ȋncuviinţat al părţilor/recomandat de părţi. 

In atentia membrilor GEJ

Va aducem la cunostinta ca termenul limita pentru depunerea fisei de optiuni aferenta specializarilor pentru care optati sa efectuati expertize contabile judiciare in anul 2018 este 15.02.2018.

Conditiile de a figura in listele GEJ aferente anului 2018 sunt :

- depunerea Raportului de activitate aferent exercitiului financiar 2017 si Declaratia de activitate aferenta anului 2018;

- achitarea cotizatiilor (cotizatia fixa si variabila an 2017 si  cotizatie fixa aferenta anului 2018).


 

Urmatoarele categorii sunt exceptate de la sustinerea testului privind inscrierea in GEJ: lectorii abilitati de Corp pe specializarile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere in acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele de Contabilitate sau Finante.

Dosarul se va depune la filiala si va contine:

- cererea de inscriere in GEJ

- fisa de optiuni

- copii dupa documentele care dovedesc respectarea conditiilor privind exceptarea de la sustinerea testului

- copie act de identitate

- copie carnet membru CECCAR


 

Participarea la acest curs pentru asimilarea cunostintelor este importanta,  pentru  testele de verificare a cunostintelor, care vor fi  notate.

Testarea este importanta pentru continuarea activitatii in GEJ.

 Expertii contabili care au dat in 2015 testul de inscriere in GEJ sunt scutiti de aceast test, urmand sa dea testarea in 2017. 


 

INFORMATII INSCRIERE IN G.E.J. PENTRU ANUL 2018

În conformitate cu Normele nr.1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, “Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de experţii contabili, membri ai Corpului, înscrişi în GEJ”.

Dosarul de inscriere cuprinde:

·         Cererea de inscriere (ATASAMENT)

·         Fisa de optiuni (ATASAMENT)

·         Una fotografie de dimensiune ¾ cm

·         CV

·         Copie CI

·         Chitanta de achitare a taxei de 15 lei – pentru legitimatie

 


Normele 1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara

Ordonanta 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, cu modificarile si completarile ultrioare

Ordonanta 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

ROF CECCAR

Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile

 Regulament de organizare si functionare a comisiilor de disciplina

Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei a " Listei pe specializari"

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009